1. നഷ്ടപ്രശ്നം

    1. നാ.
    2. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷണം നോക്കി പുറത്തുകൊണ്ടുവരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക