1. നഹൂഷം

    1. നാ.
    2. പാമ്പ്
    3. തകരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക