1. നാകി

  1. നാ.
  2. ദേവൻ
 2. നഖി

  1. നാ.
  2. സിംഹം
  3. പെരുച്ചാഴി
  4. കടുവ
  5. നാഗുണം
  1. വി.
  2. നഖമുള്ള
 3. ഏകാങ്കം, -ങ്കി

  1. നാ.
  2. ഒരു അങ്കം മാത്രമുള്ള നാടകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക