1. നാക്ഷത്രവർഷം

    1. നാ.
    2. പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രമാസം കൂടിയ കാലം. 324 സൗരദിവസങ്ങൾ ചേർന്ന ആണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക