1. നാഗക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. നാഗത്തിൻറെ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കിയ കൽപ്രതിമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക