1. നാഗചൂഡൻ

    1. നാ.
    2. നാഗങ്ങളെ ശിരസ്സിൽ ആഭരണമായി അണിയുന്നവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക