1. നാഗനാഥൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ആദിശേഷൻ
  4. നാഗരാജാവ്
 2. നാകനാഥൻ

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക