1. നാഗബലൻ

    1. നാ.
    2. ഭീമസേനൻ (ആനയുടെ ബലമുള്ളവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക