1. നാഗമാതാവ്

    1. നാ.
    2. തുളസി
    3. മനയോല
    4. കദ്രു
    5. സുരസ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക