1. നാഗയഷ്ടിക

    1. നാ.
    2. ജലനിരപ്പ് അളക്കുന്നതിനായി നാട്ടുന്ന കുറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക