1. നാഗരത്നം

    1. നാ.
    2. ഒരു രത്നം
  2. നികർത്തനം

    1. നാ.
    2. കീറൽ, മുറിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക