1. നാഗരലിപി

    1. നാ.
    2. ആര്യ എഴുത്ത്, ദേവനാഗരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക