1. നാഗരീടൻ

    1. നാ.
    2. വിടൻ
    3. ഗൂഢാലോചനക്കാരൻ
    4. വിവാഹത്തിന് മധ്യസ്ഥതവഹിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക