1. നാഗാധിപൻ

  1. നാ.
  2. ആദിശേഷൻ (പാമ്പുകൾക്കധിപൻ)
  3. ഐരാവതം (ആനകൾക്കധിപൻ)
 2. നഗാധിപൻ

  1. നാ.
  2. ഹിമവാൻ
  3. ഇന്ദ്രൻ
  4. മഹാമേരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക