1. നാഗാനനൻ

    1. നാ.
    2. ഗജമുഖൻ, ഗണേശൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക