1. നാഗിനി

  1. നാ.
  2. നാഗദന്തി
  3. വെറ്റിലക്കൊടി
  4. പിടിയാന
  5. തിരുതാളി
  6. നാഗസ്ത്രീ
  7. ഹസ്തിനീജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക