1. നാഗേന്ദ്രൻ

  1. നാ.
  2. സർപ്പശ്രഷ്ഠൻ, ആദിശേഷൻ
  3. ശ്രഷ്ഠനായ ആന, ഐരാവതം
 2. നഗേന്ദ്രൻ

  1. നാ.
  2. നഗാധിപൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക