1. നാഗോദരം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പടച്ചട്ട
    3. ഗർഭത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം
    4. ഭ്രൂണം ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽവച്ച് അഴുകിപ്പോകുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക