1. നാങ്ക്

  1. നാ.
  2. നാല്
 2. നങ്ക

  1. നാ.
  2. പെണ്ണ്, പെൺകുട്ടി
 3. നണ്ണുക

  1. ക്രി.
  2. അറിയുക
  3. വിശ്വസിക്കുക
  4. ചിന്തിക്കുക
 4. നുങ്ക്

  1. നാ.
  2. നൊങ്ക്
 5. നൊണ്ണുക

  1. ക്രി.
  2. ചവയ്ക്കാതെ തിന്നുക
 6. നങ്കു

  1. നാ.
  2. ഭംഗി, അഴക്
 7. നൊങ്ക്

  1. നാ.
  2. പനയുടെ ഇളങ്കരിക്ക്
 8. നാണുക

  1. ക്രി.
  2. ലജ്ജിക്കുക
  3. മറ്റൊന്നിനോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശമാകുക
  4. അപമാനിക്കപ്പെടുക
 9. നുണുക്ക്

  1. വി.
  2. ചെറിയ
  1. നാ.
  2. ചെറിയ കഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക