1. നാടകീയം

    1. നാ.
    2. നാടകത്തിലെപ്പോലെയുള്ളത്
    3. കൃത്രിമമായത്
    4. അസ്വാഭാവീകമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക