1. നാടടക്കം

    1. നാ.
    2. ഭരണം
    3. നാടുമുഴുവൻ
    4. നാട്ടിനെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത്
    5. നാടുകീഴടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക