1. നാടാരൻ

    1. നാ.
    2. നടിയുടെപുത്രൻ
  2. നാടേരൻ

    1. നാ.
    2. നാടേയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക