1. നാടിതകം

    1. നാ.
    2. അഭിനയം
    3. ആംഗ്യംകൊണ്ടുചെയ്യുന്ന ആശയവിനിമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക