1. നാടുക

  1. ക്രി.
  2. ആഗ്രഹിക്കുക
  3. സംശയിക്കുക
  4. തുള്ളിക്കളിക്കുക
  5. വിശ്വസിക്കുക
  6. തേടുക
  7. വിചാരിക്കുക
  8. അളക്കുക
  9. തിളക്കുക
 2. നടുക

  1. ക്രി.
  2. സസ്യങ്ങളോ വിത്തുകളോ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുവയ്ക്കുക
 3. നാറ്റുക

  1. ക്രി.
  2. നാറ്റിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക