1. നാട്ടകം

    1. നാ.
    2. ഉൾനാട്, നാടിൻറെ അകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക