1. നാട്ടാണ്മ

    1. നാ.
    2. നാടുവാഴാനുള്ള അധികാരം, ഭരണാധികാരം, പ്രഭുത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക