1. നാട്യോചിതം

    1. നാ.
    2. നാടകത്തിന് യോജിച്ചത്
    3. നാടകസന്ദർഭത്തിനു ചേർന്നഗാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക