1. നാഡി

  1. നാ.
  2. മീൻകണ്ണിക്കറുക
  3. ഞരമ്പ്
  4. ജൈവകോശങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ചെറുകുഴൽ
  5. കയ്യടക്കവിദ്യ, ചെപ്പടിവിദ്യ. (പ്ര.) നാഡി അടിക്കുക, -മിടിക്കുക = രക്തധമനികളിൽ മിടിപ്പുണ്ടായിരിക്കുക. നാഡിതളരുക = ലിംഗത്തിൻറെ ഉദ്ധാരണശക്തി നഷ്ടപ്പെടുക. നാഡിനോക്കുക, -പിടിക്കുക = ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രക്തധമനികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നിനെ സ്പർശിച്ചു രക്തത്തിൻറെ മിടിപ്പു പരിശോധിക്കുക
 2. നടി

  1. നാ.
  2. നറുനീണ്ടി
  3. മനയോല
  4. പവിഴക്കൊടി
  5. നടൻഎന്നതിൻറെ സ്ത്രീലിംഗരൂപം, അഭിനയക്കാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക