1. നാഡിന്ധമ

    1. വി.
    2. രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിലെ പ്രവാഹം വർധിപ്പിക്കുന്ന, ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിൻറെ വേഗം കൂട്ടുന്ന, പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക