1. നാഡീചക്രം

    1. നാ.
    2. രക്തക്കുഴലുകളുടെ സാകല്യം, സിരാപടലം
    3. ആധാരചക്രങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥികളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണങ്ങളുടെ ചലനമാർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക