1. നാഡീപരീക്ഷ

    1. നാ.
    2. നാഡിമിടിപ്പ് പരിശോധിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക