1. നാഡീപാത്രം

    1. നാ.
    2. നാഴികവട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക