1. നാഡീസ്വേദം

    1. നാ.
    2. ഔഷധവീര്യമുള്ള ആവി കുഴലുകളിൽക്കൂടി ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു രോഗിയെ വിയർപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക