1. നാണം

  1. നാ.
  2. അകൃത്യം ചെയ്തുപോയതിൽ തോന്നുന്നആത്മനിന്ദ, ലജ്ജ
  3. കാമുകൻറെ ദർശനം സാമീപ്യം സ്മരണ എന്നിവകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കു രതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതി
  4. സങ്കോചം. (പ്ര.) നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ. നാണംകുണുങ്ങി = നാണം കുണുങ്ങുന്ന ആൾ, സഭാകമ്പമുള്ള ആൾ. നാണംകുണുങ്ങുക = 1. നാണിക്കുക
  5. നാണം ഭാവിക്കുക. നാണംകെടുക = 1. ലജ്ജ ഇല്ലാതാകുക
  6. അപമാനിക്കപ്പെടുക. നാണംകെടുത്തുക = 1. അപമാനിക്കുക
  7. ലജ്ജ ഇല്ലാതാക്കുക
 2. നിണം

  1. നാ.
  2. (കട്ടപിടിച്ച) ചോര
  3. മഞ്ഞളും ചുണ്ണാമ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചെമന്ന ദ്രാവകം
  4. കഥകളിയിലെ ഒരു വേഷത്തിനു പറയുന്ന പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക