1. നാണയം1

  1. നാ.
  2. ധനം
  3. സർക്കാർ കമ്മട്ടത്തിൽ അടിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രൂപ തുടങ്ങിയ ലോഹരൂപമായ സമ്പത്ത്
 2. നാണയം2

  1. നാ.
  2. നാണിയം
 3. നാണ്യം

  1. നാ.
  2. നാണയം
 4. നാണിയം1

  1. നാ.
  2. നാണയം, നാണ്യം
 5. നാണിയം2

  1. നാ.
  2. കീർത്തി
  3. വിശ്വസനീയത
  4. പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കാര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക