1. നാണായിടം

    1. നാ.
    2. ഗുഹ്യഭാഗം, നാണിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക