1. നാണുക

  1. ക്രി.
  2. ലജ്ജിക്കുക
  3. മറ്റൊന്നിനോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശമാകുക
  4. അപമാനിക്കപ്പെടുക
 2. നുണുക്ക്

  1. വി.
  2. ചെറിയ
  1. നാ.
  2. ചെറിയ കഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക