1. നാദം

  1. നാ.
  2. ഒച്ച
  3. കൃകത്തിനുള്ളിലുള്ള ശബ്ദതന്ത്രികളുടെ പ്രകമ്പനംകൊണ്ട് ഉച്ചരിതശബ്ദങ്ങളിൽ കലരുന്ന മുഴക്കം
  4. പ്രണവത്തിൻറെ അന്ത്യത്തിലെപ്പോലുള്ള അനുനാസികധ്വനി
 2. നദം

  1. നാ.
  2. സമുദ്രം
  3. കുതിര
  4. ഒഴുക്ക്
  5. ആറ്
 3. നാഥം

  1. നാ.
  2. കാളയുടെ മൂക്കുകയറ്
 4. നതം

  1. നാ.
  2. വളഞ്ഞത്, കുനിഞ്ഞത്
  3. കുഴിഞ്ഞത്
  4. നമസ്കരിച്ചത്
 5. നീത്തം

  1. നാ.
  2. ആധിക്യം
  3. കടൽ
  4. വെള്ളപ്പൊക്കം
 6. നീഥം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. ഒരു ആലാപനരീതി
  4. പാട്ട്, കീർത്തനം
 7. ഉലന്ത, -ന്തം, -ന്തു

  1. നാ.
  2. ലന്ത, ഡച്ച്, "ലന്ത"എന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള രൂപം
 8. നോദം

  1. നാ.
  2. പ്രരണ
  3. തള്ളിമാറ്റൽ, ഒഴിവാക്കൽ
 9. കാമവൃന്ത, -ന്തം

  1. നാ.
  2. പൂപ്പാതിരി
 10. നിത്തം

  1. നാ.
  2. നിലനിൽപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക