1. നാനാകാര

    1. വി.
    2. പല രൂപങ്ങൾ ഉള്ള, പലതരത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക