1. നാനൂറ്

    1. നാ.
    2. നൂറുചേർന്ന സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക