1. നാന്തല

    1. നാ.
    2. നാവിൻറെ അറ്റം
  2. നീന്തൽ

    1. നാ.
    2. വെള്ളത്തിൽ കൈകാലുകൾകൊണ്ടു തുഴഞ്ഞു നീങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക