1. നാപിത്യം

    1. നാ.
    2. ക്ഷുരകൻറെ വൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക