1. നാഭഗം

  1. നാ.
  2. കടുക്കാ
 2. നഭാകം

  1. നാ.
  2. ആകാശം
  3. ഇരുട്ട്
  4. മേഘം
 3. നഭോഗം

  1. നാ.
  2. പക്ഷി
  3. മേഘം
  4. ഗ്രഹം
  5. ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്
 4. നാഭീകം

  1. നാ.
  2. പൊക്കിൾ
  3. കേന്ദ്രം
  4. കസ്തൂരി
  5. വണ്ടിച്ചക്രത്തിൻറെ കുടം
  6. അടുത്തബന്ധു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക