1. നാഭി

  1. നാ.
  2. പൊക്കിൾ
  3. ഒരു രാജാവ്
  4. ക്ഷത്രിയൻ
  5. കേന്ദ്രം
  6. കസ്തൂരി
  7. വണ്ടിച്ചക്രത്തിൻറെ കുടം
  8. അടുത്ത ബന്ധു
 2. നബി

  1. നാ.
  2. മുഹമ്മദ്നബി
  3. ദീർഘദർശി, പ്രവാചകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക