1. നാഭീചക്രം

    1. നാ.
    2. ഷഡാധാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. പൊക്കിൾക്കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക