1. നാമകീർത്തനം

    1. നാ.
    2. ദേവീദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുച്ചരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക