1. നാമധാതു

    1. നാ.
    2. നാമത്തിൽനിന്നു നിഷ്പന്നമായ ക്രിയാധാതു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക