1. നാമനിർദേശം

    1. നാ.
    2. പേരുകൊണ്ടു നിർദേശിക്കൽ
    3. ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യനായ വ്യക്തിയുടെ പേരുപറയൽ (എഴുതിക്കൊടുക്കൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക