1. നാമനിർദേശപത്രിക

    1. നാ.
    2. സ്ഥാനാർഥിയായി ഒരു വ്യക്തിയെ നിർദേശിച്ചുകൊണ്ടു സമ്മതിദായകരിൽ ആരെങ്കിലും വരണാധികാരിക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക