1. നാമാന്തരം

    1. നാ.
    2. മറ്റൊരുനാമം, വേറൊരു പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക